Zasady przetwarzania danych osobowych GK

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prawnie Poprawny sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy Alei Wolności 22 lok. 6 NIP: 9492208738, REGON: 364575767 Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000620960. Kapitał zakładowy 5 000 pln. Email: pomoc@prawniepoprawny.pl 

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  • w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne — na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);

  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit F Rozporządzenia 2016/679).

  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na organizacji oraz przeprowadzenia szkolenia — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit F Rozporządzenia 2016/679).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

  • podmiotom świadczącym na rzecz Prawnie Poprawny sp. z o.o. usługi niezbędne do wykonania umowy, takie jak obsługa reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, dochodzenie należności, usługi prawne, 

  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym),

  • podmiotom z GK Unimot.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych prosimy o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wykonania umowy, udziału w szkoleniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Prawnie Poprawny sp. z o.o. jest brak możliwości wykonania umowy.