W dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił karę nałożoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, właściciela portalu Moneyman.pl.

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził naruszenie art. 5 ust. 1 lit. f, art. 25 ust. 1, art. 32 ust. 1 lit. b, art. 32 ust. 1 lit. d oraz art. 32 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.).

Naruszenie polegające na niewdrożeniu przez ID Finance Poland Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, zarówno w fazie projektowania procesu przetwarzania jak i w czasie samego przetwarzania, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających ryzyku naruszenia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemu przetwarzania danych osobowych, a także zapewniających zdolność skutecznego i szybkiego stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych oraz zapewniających regularną ocenę skuteczności tych środków, co skutkowało uzyskaniem przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych. W związku z w/w naruszeniem została nałożona na ID Finance Poland Sp. z o.o. w likwidacji, administracyjna kara pieniężna w wysokości 1.069.850,00 PLN (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Pełna treść decyzji jest dostępna na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zapisz się do newslettera

BĘDZIEMY CIĘ INFORMOWAĆ O OFERTACH SPECJALNYCH, NOWOŚCIACH, ZMIANACH

Twoje dane będziemy przetwarzać w sposób opisany w Polityce Prywatności.