REGULAMIN PROGRAMU CERTYFIKACJI

§1

Określenie Sprzedawcy

1. Organizatorem Programu Certyfikacji [dalej Organizator] jest:

Prawnie Poprawny sp. z o.o.

z siedzibą w Częstochowie przy al. Wolności 22/6

NIP: 9492208738,

REGON: 364575767 

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000620960 

Telefon: 690243123,           

E-mail: certyfikacja@prawniepoprawny.pl

Adres korespondencyjny: 

Gowarzów 23A

97-540 Gowarzów

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizator prowadzi program certyfikacji [dalej Program Certyfikacji] przeznaczony dla podmiotów prowadzących sprzedaż za pośrednictwem Internetu.
 2. Niniejszy regulamin [dalej Regulamin] określa zasady i tryb udziału oraz przyznawania certyfikatów w ramach Programu Certyfikacji. 
 3. Uczestnikiem  [dalej Uczestnik] Programu Certyfikacji może być:
 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej prowadząca sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu dedykowanego sklepu internetowego, 
 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej prowadząca sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu dedykowanego sklepu internetowego, 
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, prowadząca sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu dedykowanego sklepu internetowego.
 1. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorcą [dalej Przedsiębiorca] jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlegająca wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę kupna/sprzedaży) związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Charakter zawodowy wynika z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, w szczególności z numerów PKD. 
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Uczestnikiem. 

§3

Przystąpienie do Programu Certyfikacji

 1. Chęć przystąpienia do Programu Certyfikacji Uczestnik wyraża poprzez wypełnienie formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Organizatora. 
 1. Wypełnienie formularzy interaktywnych o których mowa w ust. 1 nie jest równoznaczne z przyjęciem Uczestnika do udziału w Programie Certyfikacji. 
 1. Po wypełnieniu formularzy interaktywnych o których mowa w ust. 1 Organizator dokonuje wstępnej weryfikacji i informuje Uczestnika drogą elektroniczną o możliwości (lub jej braku) przystąpienia do Programu Certyfikacji. W przypadku decyzji odmownej jej przyczyna jest wysyłana uczestnikowi drogą elektroniczną. 
 1. Warunki przystąpienia do Programu Certyfikacji: 
     1. prowadzenie sprzedaży na terenie Polski poprzez Internet z wykorzystaniem sklepu internetowego; 
     2. udostępnienie sklepu internetowego na potrzeby realizacji Programu Certyfikacji; 
     3. udostępnienie numeru telefonu do osób odpowiedzialnych za sprzedaż;
     4. udostępnienie numeru telefonu oraz adres email do osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie oraz realizację zwrotów; 
     5. dokonanie wpłaty w wysokości 999 pln netto pokrywającej koszty przeprowadzenia procedury mającej na celu weryfikację czy Uczestnik zakończy poprawnie Program Certyfikacji.  
 1. Uczestnik dokonuje opłaty na podstawie otrzymanej drogą elektroniczną Faktury ProForma. Brak wpłaty w terminie oznaczonym na fakturze proforma oznacza rezygnacje Uczestnika z udziału w Programie Certyfikacji. 

 

§4

Program Certyfikacji

 1. Uczestnik przystępujący do Programu Certyfikacji przechodzi przez trzy Etapy. 
  1. Etap 1 – Organizator weryfikuje platformę sklepu internetowego w poszukiwaniu błędów prawnych. Weryfikowany jest regulamin sklepu, proces zamówienia, proces rejestracji, stosowane klauzule, warunki zwrotów/reklamacji. W przypadku wykrycia błędów Uczestnik jest o nich informowany i ma 7 dni na usunięcie. W przypadku usunięcia i przejścia ponownej weryfikacji Uczestnik przechodzi do Etapu 2. W przypadku nie usunięcia błędów, Uczestnik jest usuwany z Programu Certyfikacji; 
  2. Etap 2 – Organizator weryfikuje opinie dostępne na temat sklepu internetowego, oraz wiedzę pracowników Uczestnika w zakresie zwrotów, reklamacji oraz standardów obsługi klienta; 
  3. Etap 3 – Uczestnik, który poprawnie zakończy Etap 1 i Etap 2 automatycznie przechodzi do Etapu 3. Etap 3 to test wiedzy z zakresu zwrotów/reklamacji/obsługi klienta/obowiązków informacyjnych. Jest to test wielokrotnego wyboru składający się z różnej (dynamicznie dobieranej) ilości pytań. Celem zaliczenia testu Uczestnik powinien osiągnąć wynik nie mniejszy niż 76% poprawnych odpowiedzi. Uczestnik może podejść do testu dwa razy. 

2. Podczas Etapu 2 Organizator kontaktuje się telefonicznie lub drogą elektroniczną z  wyznaczonym pracownikiem Uczestnika. Ocena standardów obsługi klienta opiera na a subiektywnym odczuciu Organizatora. Ocena wiedzy z zakresu zwrotów/reklamacji odbywa się poprzez zestawienie otrzymanych informacji z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. W przypadku oceny negatywnej Uczestnik jest informowany o przebiegu rozmowy, oraz podstawie do wystawienia określonej oceny. 

3. Podczas Etapu 1 brane są pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawa, oraz stan techniczny i informacyjny sklepu internetowego na dzień weryfikacji. 

4. Test online będący etapem 3 zawiera od 20 do 100 pytań. Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną indywidualny odnośnik do testu. Odnośnik jest aktywny przez okres 7 dni. Brak próby przejścia testu przez Uczestnika w w/w terminie oznacza osiągnięcie wyniku 0% poprawnych odpowiedzi. Odpowiedź na każde pytanie jest ograniczona czasowo w zależności od złożoności pytania. 

5. Uczestnik który poprawnie zakończy wszystkie trzy etapy Programu Certyfikacji otrzymuje w terminie do 14 dni kalendarzowych:

   1. certyfikat grawerowany (dostarczany firmą kurierską); 
   2. certyfikat w formie papierowej (dostarczany firmą kurierską);
   3. certyfikat w formie elektronicznej (plik PDF) (dostarczany na wskazany adres email);
   4. informacje o najbliższych szkoleniach otwartych (na wskazany adres email);
   5. prawo do wykorzystywania znaku towarowego w określonym zakresie. 

§5

Odpowiedzialność

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestnika.
 2. Ukończenie trzech etapów Programu Certyfikacji nie może być podstawą do kierowania roszczeń w stosunku do Operatora za działania Uczestnika, w szczególności za poziom obsługi klienta, stosowanie niepoprawnych wzorców umownych, czy interpretacje przepisów przez Uczestnika. 
 3. Uczestnik ma prawo wycofać się z Programu Certyfikacji na każdym jego etapie. W takim przypadku, jak również w przypadku niezakwalifikowania się do kolejnego etapu, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. 

§6

Reklamacje

 1. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informację mogące mieć wpływ na proces reklamacji. 
 2. Operator ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 3. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument/Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np. 

 • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu), 
 • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

3. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:

 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

4. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

5. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. 

§8

Środki techniczne

1. W celu przystąpienia do Programu Certyfikacji, w tym przejścia testu będącego częścią Etapu 3, niezbędne jest: 

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Google Chrome, lub Mozilla Firefox, lub Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa JavaScript; 

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies;

e) nie stosowanie wtyczek ograniczających działanie skryptów na stronach www.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2022.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronach Organizatora.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Uczestnikowi na adres e-mail.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Organizator uznaje, iż Uczestnik zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.Załącznik nr 1

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Prawnie Poprawny sp. z o.o.

42-200 Częstochowa 

al. Wolności 22/6

E-mail: certyfikacja@prawniepoprawny.pl

Ja ____ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących towarów:______________

Data zawarcia umowy/dostawy:_________________________________________________

Imię i Nazwisko/Nazwa:______________________________________________________

Adres:_____________________________________________________________________

Podpis*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________